ورودی های سرخه حصار

سرخه حصار دارای پنج ورودی اصلی است که عبارتند از:

شهرداری تهران در حال برنامه ریزی برای توسعه و بهبود ورودی های سرخه حصار است. این برنامه ها شامل ساخت بناهای ورودی جدید، بهبود مسیرهای دسترسی و ایجاد امکانات رفاهی جدید است.

  • ورودی شمالی: این ورودی در انتهای بزرگراه امام رضا (ع) واقع شده است. این ورودی از طریق یک مسیر خاکی به پارک جنگلی متصل می شود.
  • ورودی غربی: این ورودی در انتهای بزرگراه شهید باقری واقع شده است. این ورودی از طریق یک مسیر خاکی به پارک جنگلی متصل می شود.
  • ورودی شرقی: این ورودی در انتهای بزرگراه شهید چمران واقع شده است. این ورودی از طریق یک مسیر خاکی به پارک جنگلی متصل می شود.
  • ورودی از روستای همه سین: این ورودی در انتهای جاده روستای همه سین واقع شده است. این ورودی از طریق یک مسیر خاکی به پارک جنگلی متصل می شود.

شهرداری تهران در حال برنامه ریزی برای توسعه و بهبود ورودی های سرخه حصار است. این برنامه ها شامل ساخت بناهای ورودی جدید، بهبود مسیرهای دسترسی و ایجاد امکانات رفاهی جدید است.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید