سازمان همیاری شهرداری های کشور

سازمان همیاری شهرداری های کشور یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی است که با هدف کمک به خودکفایی شهرداری های کشور و افزایش توان مالی و اجرایی آنها تأسیس شده است. این سازمان با تجمیع امکانات و سرمایه های شهرداری های عضو، زمینه را برای انجام فعالیت های اقتصادی، خدماتی و عمرانی مشترک فراهم می کند.

اهداف سازمان همیاری شهرداری های کشور

 • کمک به خودکفایی شهرداری های عضو از طریق تجمیع امکانات و سرمایه های آنها
 • کاهش اتکای شهرداری های عضو به عوارض جهت اداره امور شهر و شهرداری
 • افزایش توان مالی شهرداری های عضو از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از تولید، فعالیت های اقتصادی، خدماتی
 • ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره ای به شهرداری های عضو
 • کمک به توسعه و عمران شهرها

وظایف سازمان همیاری شهرداری های کشور

 • انجام فعالیت های اقتصادی، خدماتی و عمرانی مشترک به نمایندگی از شهرداری های عضو
 • ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره ای به شهرداری های عضو
 • مشارکت در طرح های عمرانی و توسعه ای شهرها
 • برگزاری دوره های آموزشی و تبادل تجربیات برای کارکنان شهرداری ها

سازمان همیاری شهرداری های کشور در حال حاضر در استان های سراسر کشور فعالیت می کند. هر استان دارای یک سازمان همیاری شهرداری است که متشکل از نمایندگان شهرداری های عضو آن استان می باشد. سازمان همیاری شهرداری های کل کشور نیز به عنوان یک نهاد مرکزی، وظیفه هماهنگی و نظارت بر فعالیت های سازمان های همیاری شهرداری های استان ها را بر عهده دارد.

برخی از فعالیت های سازمان همیاری شهرداری های کشور

 • احداث و بهره برداری از مراکز تجاری و خدماتی
 • انجام خدمات عمرانی و شهرسازی
 • ارائه خدمات حمل و نقل عمومی
 • ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی
 • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی

سازمان همیاری شهرداری های کشور نقش مهمی در توسعه و پیشرفت شهرها ایفا می کند. این سازمان با تجمیع امکانات و سرمایه های شهرداری های عضو، زمینه را برای انجام فعالیت های اقتصادی، خدماتی و عمرانی مشترک فراهم می کند. این امر باعث افزایش توان مالی و اجرایی شهرداری ها شده و به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می کند.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید