تعبیر خواب جاجیم

تعبیر خواب جاجیم به طور کلی نشان دهنده تملک کوچک و مال منقول است. احساس مالکیت است نسبت به چیزهای کم ارزش که در اطراف ما یافت می شوند.

دیدن جاجیم در خواب

 • اگر در خواب جاجیم ببینید، بیانگر این است که شما فردی هستید که به دنبال امنیت و آرامش هستید.
 • اگر جاجیم در خواب شما نو و زیبا باشد، بیانگر این است که شما در زندگی خود احساس خوشبختی و رضایت می کنید.
 • اگر جاجیم در خواب شما کهنه و فرسوده باشد، بیانگر این است که شما در زندگی خود با مشکلات و سختی هایی روبرو هستید.

دیدن جاجیم بافتن در خواب

 • اگر در خواب ببینید که جاجیم می بافید، بیانگر این است که شما فردی هستید که به دنبال ایجاد چیزی جدید و منحصر به فرد هستید.
 • اگر در خواب ببینید که جاجیم می بافید و از بافتن آن لذت می برید، بیانگر این است که شما فردی هستید که از زندگی خود راضی هستید.
 • اگر در خواب ببینید که جاجیم می بافید و از بافتن آن لذت نمی برید، بیانگر این است که شما در زندگی خود با مشکلاتی روبرو هستید.

سایر تعبیرهای خواب جاجیم

 • اگر در خواب ببینید که کسی به شما جاجیم می دهد، بیانگر این است که از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود.
 • اگر در خواب ببینید که جاجیم شما را می دزدند، بیانگر این است که شما دچار خسارت مالی می شوید.
 • اگر در خواب ببینید که روی جاجیم می نشینید، بیانگر این است که شما در زندگی خود احساس راحتی و آرامش می کنید.

تعبیر خواب جاجیم از دیدگاه معبران مختلف

 • ابن سیرین: دیدن جاجیم در خواب بیانگر تملک کوچک و مال منقول است.
 • ابراهیم کرمانی: دیدن جاجیم در خواب بیانگر رئیس، مهتری و بزرگی است.
 • جابر مغربی: دیدن جاجیم در خواب بیانگر زنی باحجاب، زنی خوش‌گذران، زنی که شبیه آدم‌های مریض است و زنی عالم و دانشمند است.
 • منوچهر مطیعی تهرانی: دیدن جاجیم در خواب بیانگر تملک کوچک و مال منقول است. اگر در خواب ببینیم جاجیم می بافیم طرحی و زمینه‌ای برای یک درآمد مالی در زندگی شما ریخته می شود.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید