تعبیر خواب آب آشامیدنی

آب در خواب نماد زندگی، شادابی، سلامتی و پاکیزگی است. بنابراین، دیدن آب آشامیدنی در خواب نشانه خوبی است و نشان می دهد که شما در زندگی خود از نعمت های زیادی برخوردار هستید.

در اینجا برخی از تعبیرهای رایج خواب آب آشامیدنی آورده شده است:

 • آب صاف و گوارا: نشانه سلامتی، خوشبختی و ثروت است.
 • آب کثیف یا کدر: نشانه بیماری، بدبختی و مشکلات است.
 • آب گرم: نشانه بیماری یا مشکلات عاطفی است.
 • آب سرد: نشانه آرامش و صلح است.
 • آب جاری: نشانه تغییرات مثبت در زندگی است.
 • آب در حال جوش: نشانه خشم یا عصبانیت است.
 • آب باران: نشانه برکت و نعمت است.

در ادامه به برخی از تعبیرهای خاص خواب آب آشامیدنی اشاره می کنیم:

 • اگر در خواب دیدید که با لیوان آب می نوشید، نشانه آن است که در یک جشن یا مهمانی شرکت خواهید کرد و به شما خوش می گذرد.
 • اگر در خواب دیدید که از چشمه آب می نوشید، نشانه آن است که نعمت و برکت به شما می رسد.
 • اگر در خواب دیدید که از دریا آب می نوشید، نشانه آن است که به شما قدرت و ثروت می رسد.
 • اگر در خواب دیدید که از رودخانه آب می نوشید، نشانه آن است که در زندگی خود به موفقیت می رسید.
 • اگر در خواب دیدید که از آب معدنی آب می نوشید، نشانه آن است که به سلامتی و ثروت می رسید.

البته، تعبیر خواب به عوامل مختلفی مانند شرایط زندگی فرد، زمینه خواب و سایر نمادهای موجود در خواب بستگی دارد. بنابراین، برای تعبیر دقیق خواب خود باید تمام جزئیات خواب را در نظر بگیرید.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید