اصطلاحات انگلیسی کنترل کیفیت

در اینجا برخی از اصطلاحات انگلیسی کنترل کیفیت آورده شده است:

 • Quality control (QC): فرآیندی است که برای اطمینان از مطابقت محصولات یا خدمات با الزامات کیفیت انجام می شود.
 • Quality assurance (QA): فرآیندی است که برای اطمینان از تولید محصولات یا خدمات با کیفیت مطلوب انجام می شود.
 • Total quality management (TQM): یک رویکرد جامع به مدیریت که بر بهبود مستمر کیفیت تمرکز دارد.
 • Six Sigma: یک روش آماری برای بهبود کیفیت که بر کاهش واریانس و بهبود کارایی تمرکز دارد.
 • ISO 9000: یک استاندارد بین المللی برای سیستم های مدیریت کیفیت.
 • Statistical process control (SPC): یک روش آماری برای کنترل فرآیندها و شناسایی انحراف از مشخصات.
 • Failure mode and effects analysis (FMEA): یک روش تحلیلی برای شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف بالقوه در محصولات یا خدمات.
 • Root cause analysis (RCA): یک روش برای شناسایی علل اصلی مشکلات.
 • Corrective action: اقدامی که برای رفع علت اصلی یک مشکل انجام می شود.
 • Preventive action: اقدامی که برای جلوگیری از وقوع مجدد یک مشکل انجام می شود.

در اینجا برخی از اصطلاحات تخصصی تر کنترل کیفیت آورده شده است:

 • Acceptance sampling: فرآیندی است که برای تعیین اینکه آیا یک محصول یا نمونه ای از یک محصول مطابق با مشخصات است استفاده می شود.
 • Calibration: فرآیندی است که برای اطمینان از دقت ابزارهای اندازه گیری استفاده می شود.
 • Control chart: یک نمودار آماری که برای نمایش تغییرات در یک فرآیند استفاده می شود.
 • Defect: هرگونه عدم انطباق با مشخصات.
 • Inspection: فرآیندی است که برای شناسایی عیوب در محصولات یا خدمات استفاده می شود.
 • Nonconformance: هرگونه عدم انطباق با الزامات.
 • Process capability: توانایی یک فرآیند برای تولید محصولات یا خدمات مطابق با مشخصات.
 • Rework: فرآیندی است که برای اصلاح محصولات یا خدمات معیوب استفاده می شود.
 • Scrap: محصولات یا خدماتی که نمی توانند اصلاح شوند و باید دور ریخته شوند.

امیدوارم این اطلاعات مفید باشد.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید